IІІ Всеукраїнська конференція «Проблеми підвищення якості систем обліку,аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання»


26 березня 2015 р. відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання» організована кафедрою міжнародного обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
В оргкомітет конференції надійшло 27 доповідей від навчальних закладів України. В роботі взяли участь представники наукової спільноти і фахівці-практики України з 3 провідних вищих навчальних закладів, серед яких: Херсонський національний технічний університет, Національний університет державної податкової служби України та інші. Партнерами проведення конференції виступила Міжнародна аудиторсько-консалтингова компанія BDO в Україні.
Доповіді учасників було присвячено актуальним питанням, щодо визначення ролі, впливу і завдань науки в області розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Інноваційний розвиток вітчизняної системи обліку не можливий без чіткої організації обліково-аналітичної роботи, зовнішнього і внутрішнього аудиту, удосконалення якого має відбуватися шляхом впровадження нового інноваційного інструментарію.

В рамках конференції було проведено пленарне засідання та секційні засідання зa напрямками:

 • Проблематика і перспективи розвитку системи бухгалтерського обліку;
 • Методологія та актуалізація розвитку аудиту в сучасних умовах господарювання;
 • Аналітичні системи в управлінні підприємством.

За результатами роботи конференції було прийнято Рішення.

Нагороджені подяками за актуальність теми та оригінальність підходу до розкриття проблематики вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту наступні учасники:

Тези доповідей за матеріалами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання» будуть надруковані у збірнику.

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ

 1. Антонова О.О., Шевченко В.М.(науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТНОГО КОНТРАКТУ
 2. Асташенкова О.І., Ляшко Д.Ю. (науковий керівник Ляшко Д.Ю., к.е.н., доцент) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДОХОДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 3. Бартошко В.В., Шевченко В.М.(науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Бугайова Т.В. (науковий керівник Атамас П.Й., к.е.н., професор) НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 5. Войцеховська А.В. (науковий керівник Козир Т.М., ст. викладач) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 6. Волинець Т.Г. (науковий керівник Савина Г.Г., д.е.н., професор) АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
 7. Григорович С.Ю., Дегтярьова К.М.(науковий керівник Михасик О.Д.) ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 8.  Губанова Е.С.(науковий керівник Ляшко Д.Ю., к.е.н., доцент) ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
 9. Козир Т.М., Гноєві М.В.(науковий керівник Козир Т.М., ст. викладач) РОЛЬ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
 10. Коркодола О.О., Козир Т.М. (науковий керівник Козир Т.М., ст. викладач) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ
 11. Кравченко М.П., Шевченко В.М. (науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) РОЗВИТОК ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 12. Крамаренко М.О., Атамас О.П. (науковий керівник Атамас О.П., ст. викладач) ГОЛОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 13. Кушнир В.Г., Шевченко В.Н.(науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 14. Логвінова К.Ю.(науковий керівник Атамас О.П., ст. викладач) ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 15. Падун С.В. (науковий керівник Атамас П.Й., к.е.н., професор) АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 16. Перкун Ю.М. (науковий керівник Колісник О.П, к.е.н., доцент) ПPOБЛEМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА OБЛIКУ ГOТOВOЇ ПРОДУКЦІЇ
 17. Родінцева А.І., Атамас О.П. (науковий керівник Атамас О.П., ст. викладач) ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УКРАЇНІ
 18. Савченко А.О., Ляшко Д.Ю. (науковий керівник Ляшко Д.Ю., к.е.н., доцент) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
 19. Семенина Е.И. (науковий керівник Атамас П.Й., к.е.н., професор) ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК УЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА
 20. Семчишин О.Б.(науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ  З ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 21. Сологуб А.С., Атамас О.П. (науковий керівник Атамас О.П., ст. викладач) МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 22. Стороженко А.Г., Шевченко В.М. (науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
 23. Тиванюк І.С.,Полковникова О.В.(науковий керівник Тванюк І.С., ст. викладач) ОГЛЯД ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ З 2015  РОКУ
 24. Трінєєва О.Д.(науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС
 25. Трусевич І.О., Рожкова С.С. (науковий керівник Атамас П.Й., к.е.н., професор) ПОНЯТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 26. Юрченко В.О., Марченко В.Є.(науковий керівник Атамас П.Й., к.е.н., професор) ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 27. Якушенко А.В. (науковий керівник Шевченко В.М., к.н.держ.упр., доцент) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

IІІ Всеукраїнська конференція «Проблеми підвищення якості систем обліку,аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання»1/0