Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності

zadoii
 

З а д о я
Анатолій
Олександрович

тел.(056)788-56-53
вн. тел 452

E-mail:
zadoya@duan.edu.ua 

 • радник Президента з наукової та міжнародної діяльності
 • завідувач кафедри «Міжнародних економічних відносин та економічної теорії»,
 • професор, доктор економічних наук,
 • заслужений працівник народної освіти України,
 • академік Академії економічних наук України
Профіль науковця

Освіта: 

 • Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії,
 • Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має більше 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили більше 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. NIEDOSKONA?O?CI W SPÓ?CZESNEGORYNKUPRACY niedoskona?o?ci – mo?liwo?ci – prawid?owo?ci. - Rzeszów 2017. – 362 s.
 2. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 3. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 4. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.
 5. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро_ та мегарівнів. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 203 с.
 6. Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее [текст]: монография/ под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. -К.: ЦУЛ, 2014. – 1056 с.
 7. Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: В 2-х т./ Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т.1. - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. - 464 с.
 8. Экономико-правовые проблемы осуществления модернизации России: коллективная монография / под ред. Р.М. Качалова, В.Н. Овчинникова, В.В. Сорокожердьева. - Краснодар, 2013. - 367 с.
 9. Потенциал и перспективы экономического развития России в условиях модернизации: монография/Под ред. Г.Б. Клейнера, О.Ю. Мамедова, В.В. Сорокожердьева. - Москва: Современная экономика и право, 2012. - 426 с.
 10. Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича.. - Москва: «ТЕИС», 2011. – 768 с.
 11. Global Economy : Challenges of the 21st Century/ Edited by Slawomir I. Bukowski. - Technical University of Rodom, 2010. – 506 p.
 12. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія /  За заг. ред. А.О. Задої. - Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2010. – 771 с.

 Статті

 1. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 2. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 3. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІІ. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 4. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 5. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 6. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІІ. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 7. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 8. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 9. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 10. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 11. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)
 12. Задоя А.О. Регулювання діяльності ТНК: державний рівень / А.О. Задоя, Е.М. Лимонова // Академічний огляд. – 2014. - №2. – с.117-125.
 13. Задоя А.А.  Совокупный спрос в Украине: структура и динамика / А.Задоя // Економічний вісник Національного гірничого університету / Науковий журнал. – 2013. - №1 (41). – С.9-15.
 14. Задоя А.А. Влияние валютного курса на внешнеэкономическую деятельность: критерии рейтингования стран /А.А. Задоя. - Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании // Сборник научных статей ІІ Международного весеннего форума. – Гомель, 2013. – Ч.1. – С.144-148.
 15. Задоя А.А. Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента / А.А. Задоя, Е.С. Архипова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. - №1. – С. 85-92.
 16. Задоя А.А. Экономическая цикличность: конфликтологическая концепция / А.А. Задоя // Бюлетень Нобелівського економічного форуму. – 2013. - №1 (6). – С. 150-159.
 17. Zadoia A. Analysis of the international monetary system: plans on a global currency/ A. Zadoia, A. Palladin // Академічнийогляд. – 2012. – №2. – С.5-15.
 18. Zadoia A. The interaction market and government co-ordination / A. Zadoia, A. Philipenko // Montenegrin journal of economics: special issue, Volume 8, Number 3, October 2012. – P.47-54. 

Підручники на навчальні посібники

 1. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 2. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78  p.
 3. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. –     100  p.
 4. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 5. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 6. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 7. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 8. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), SummerSchoolinEconomics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), SummerSchoolinEconomics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідераладни), факультет економіки та бізнесу - Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. -  Сертифікат.

Радник Президента з наукової та міжнародної діяльності