Вимоги до матеріалів

Для публікації матеріалів Конгресу необхідно до 01.08.2016 р. надіслати до організаційного комітету (nobel.congress@gmail.com) тези/статтю однією з мов – українська, російська, англійська, польська, шведська, німецька, іспанська, французька, італійська:

- стаття (обсяг статті для фахового видання не повинен перевищувати 28 тисяч знаків (15 сторінок), обсяг статті для спецвипуску матеріалів Конгресу – не менше 10 тис. знаків (5 сторінок); шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5; абзацний відступ – 1,25);

- для спікерів дискусійних панелей та круглих столів - мультимедійну презентацію (обсягом до 20 слайдів, виконаних у форматі .ppt (Microsoft PowerPoint) з використанням тільки базового набору шрифтів Microsoft Windows).

Вимоги
до статей, які подані до публікації у фаховомужурналі з економіки «Економічний нобелівський вісник» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та спеціальному випуску Матеріалів Міжнародного Нобелівського Конгресу 2016 року

Для публікації статті на електронну адресу організаційного комітету (nobel.congress@gmail.com) необхідно надіслати:

  • рукописстатті (файл уформатіdoc, docx);
  • заявку автора
  • рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів не має доктора економічних наук (сканована копія) – тільки для фахового видання.

Статтямає містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаної літератури (зразок оформлення статті у додатку 1).

Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.

Мінімальний обсяг статті для фахового видання – 15 тис.знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Мінімальний обсяг для спецвипуску матеріалів Конгресу – 10 тис. знаків. Сторінкимають бути пронумеровані.

Стаття набирається шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5; абзацний відступ – 1,25. Поля аркуша: ліве – 30 мм, праве 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуються перед текстом статті.

Фахова стаття має включати такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеногодослідження і перспективиподальшихрозвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (некольорові) .Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, вякій вони виконувалися.

Список літератури розміщується після тексту статті і повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічнийзапис. Бібліографічнийопис. Загальнівимоги та правила складання» .

Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.
Посилання на джереластатистичнихданихобов’язкові.Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.

Фахові статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».
Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування статей.

Заявка автора оформлюється відповідно до додатку 2.

Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500-1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами (додаток3).

Електронний файл статті, заявки та реферату називати: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_заявка.doc.

Додаток 1 Приклад оформлення статті

Додаток 2 Приклад оформлення заявки від автора(ів)

Додаток 3 Приклад оформлення реферату

New! Додаток 4 Вимоги до оформлення References

(Усі посилання на додатки – http://duep.edu/uk/publishing_house_group/pro-vidavnitstvo-universitetu-imeni-alfreda-nobelja)